Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Katedra Sztuk Wizualnych pełni rolę Katedry międzykierunkowej na Wydziale Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

W ramach Katedry prowadzone są zajęcia dydaktyczne na kierunkach:
- Architektura i Urbanistyka;
- Wzornictwo;
- Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia.


Ze względu na specyfikę kierunków kształcenia, Katedra Sztuk Wizualnych stanowi jednostkę, w której struktura kwalifikacji nauczycieli akademickich obejmuje specjalności bezpośrednio związane z wymogami naukowymi i dydaktycznymi dla wyżej wymienionych kierunków studiów. Zagadnienia te wiążą się również z głównymi kierunkami badań i stanowią pochodną aktywności poszczególnych nauczycieli akademickich, prowadzących własne prace badawcze, twórczość artystyczną i projektową.Główne pola badawcze obejmują:
- Badania nad kształtowaniem rzeźby, instalacji rzeźbiarskiej i instalacji architektonicznej w przestrzeni rzeczywistej (-publicznej) w architekturze i urbanistyce
- Badania nad technikami rzeźbiarskimi w kształtowaniu interakcji pomiędzy odbiorcą, a przestrzenią rzeczywistą (-publiczną)
- Badania nad rzemieślniczymi technikami obróbki drewna i technik odlewniczych
- Badania nad zagadnieniami przestrzeni kubistycznej, obejmujące podstawowe składowe przestrzeni wirtualnej, takie jak: kolor, forma, kontrast, faktura i układ kompozycyjny
- Badania nad związkami poszczególnych sztuk przestrzeni rzeczywistej i przestrzeni wirtualnej w różnych skalach – od przestrzeni urbanistycznej i architektonicznej po małą formę rzeźbiarską i rysunek
- Badania nad technikami rysunkowymi w kontekście znaczenia rysunku w architekturze i innych sztukach wizualnych
- Badania nad wykorzystaniem obrazu fotograficznego w formach reprezentacji dzieła architektonicznego, produktu wzorniczego, wnętrza architektonicznego
Historia powstania katedry

Początki Katedry Sztuk Wizualnych na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie sięgają roku 1970. Wówczas, jeszcze w ramach Politechniki Szczecińskiej, utworzono na WBiA Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, w obrębie którego powstał Zespół Rysunku Odręcznego. Założony przez architekta i rysownika, doc. mgr inż. arch. Macieja Prauzińskiego – Zespół skupiał artystów wyspecjalizowanych w dziedzinie rysunku, malarstwa, grafiki, rzeźby, fotografii. Byli to: malarze – Edward Michalczyk, Ryszard Tokarczyk, Jerzy Kościelak, Donat Król, Teresa Bujnowska; graficy – Kazimierz Kardasiński, Ryszard Korżanowski; architekci – Karol Krzątała, Teresa Zimnicka, Janusz Karnowski, Paweł Zaremba, Gabriela Nazarska, Jarosław Szwed, a także rzeźbiarz Ryszard Wilk oraz projektant form przemysłowych Hubert Romanowski.


Dynamiczny rozwój jednostki spowodował powstanie Pracowni Rysunku i Malarstwa jeszcze w roku 1970. Następnie tworzone były kolejno: Pracownia Grafiki (w roku 1973), Pracownia Rzeźby ( w roku 1974) oraz Pracownia Fotografiki (w roku 1975). Przy pracowniach organizowały się zespoły specjalistów w celu opracowania i realizacji programów dydaktycznych z rysunku, malarstwa, rzeźby, grafiki.
W roku 1974 Zespół przekształcony został w Zakład Rysunku Odręcznego, a w roku 1989 przemianowany na Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. W roku 1997 z Zakładu utworzono samodzielną jednostkę dydaktyczną – Katedrę Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. Do roku 1993 kierownikiem Zakładu był doc. mgr inż. arch. Maciej Prauziński, a następnie artysta malarz, prof. Ryszard Tokarczyk.
W roku 2013 jednostka przemianowana została na Katedrę Sztuk Wizualnych. Obecnie kierownikiem KSW jest artysta rzeźbiarz, dr hab. Jerzy Lipczyński.